English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

О докторским студијама

Структура студијског програма докторских студија осмишљена је тако да буде реализована путем активне наставе и израде докторске дисертације. Студијски програм није јединствен већ обухвата четири модула (макроекономија, рачуноводство, финансије и банкарство, пословно управљање), који студентима омогућавају самостално креирање студија. Постојање четири модула, на којима су сви предмети, изузев једног изборни, повећава могућност комбиновања предмета, односно креирање великог броја различитих студијских програма.

Докторске студије се остварују на основу Студијског програма. Студијски програм докторских студија обухвата теоријско-методолошке садржаје и научни рад. Студијски програм докторских студија доноси Сенат Универзитета, на предлог Већа Факултета.

Студијским програмом докторских студија за област економије предвиђено је да докторске студије трају три школске године, односно шест семестара и у току студија могу се остварити најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварен обим од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама. У првом семестру студенти могу да остваре најмање 30 ЕСПБ бодова полагањем испита из једног обавезног (10 ЕСПБ бодова), два изборна предмета (по 10 ЕСПБ бодова). Укупан недељни фонд часова у I семестру је 24. У другом семестру студенти могу да остваре најмање 30 ЕСПБ бодова полагањем испита из три изборна предмета (по 10 ЕСПБ бодова). Укупан недељни фонд часова у II семестру је 24. У трећем семестру студенти могу да остваре најмање 30 ЕСПБ бодова полагањем испита из три изборна предмета (по 10 ЕСПБ бодова). Укупан недељни фонд часова у III семестру је 24. У четвртом семестру студенти могу да остваре најмање 30 ЕСПБ бодова објављивањем два рада (по 5 ЕСПБ бодова) и полагањем испита из два изборна предмета (по 10 ЕСПБ бодова). Укупан недељни фонд часова у IV семестру је 16. Након извршених предиспитних и испитних обавеза у I и II години, студенти уписују III годину студија, односно пети и шести семестар. У петом и шестом семестру студенти обављају студијски истраживачки рад, пријављују и раде докторску дисертацију. Након спроведених истраживања, одбраном докторске дисертације студенти могу да остваре најмање 60 ЕСПБ бодова. Током петог семестра студент у договору са потенцијалним ментором подноси образложени „прелиминарни предлог теме докторске дисертације“ Комисији за последипломско образовање. Комисија разматра пријаву и предлаже Наставно-научном већу формирање двочлане менторске комисије. Менторску комисију чини предложени ментор и наставник из уже научне области из које је пријављена тема. Менторска комисија помаже студенту докторских студија и усмерава га, упућује на научне садржаје које је потребно на истражује. Студент је у обавези да пре формалне пријаве теме докторске дисертације, током петог и шестог семестра пред менторском комисијом и осталим студентима докторских студија, на тзв. „Докторантском колоквијуму“ (први и други) образложи своја истраживања у фази припреме пријаве. „Докторантски колоквијум“ се организује, по правилу, почетком, средином и крајем петог семестра, почетком, средином и крајем шестог семестра. Датуми одржавања „Докторантских колоквијума“ утврђују се на почетку сваког семестра. Студент који није испунио све предиспитне и испитне обавезе из прва четири семестра може приступити колоквијумима тек по њиховом испуњењу. На „Првом Докторантском колоквијуму“ студент брани, пред менторском комисијом, своја дотадашња истраживања везана за предложену тему докторске дисертације. Студент такође образлаже и постављене циљеве, хипотезе и садржај дисертације, претходно припремљене у писаној форми. Одбрана је јавна. Уколико су неопходне веће промене у истраживању и пријави докторске дисертације, као и уколико студент не пружи одговарајућа објашњења, менторска комсија даје додатне задатке за отклањање недостатака до приступања „Другом докторанском колоквијуму“, а пре формалне пријаве теме. Менторска комисија попуњава писани извештај о напретку у истраживањима докторанта. Извештај се доставља Комисији за последипломско образовање. На „Другом докторантском колоквијуму“, пред менторском комисијом и осталим студентима докторских студија, студент образлаже писану пријаву теме и структуре докторске дисертације, постављене циљеве, хипотезе и очекивани научни допринос. На основу предлога који је у писаној форми студент поднео, као и образложења које је изнео на одбрани, менторска комисија може од кандидата тражити да допуни садржај пријаве, или учини одређене корекције. Менторска комисија саставља писани извештај о испуњености услова за формалну пријаву докторске дисертације од стране докторанта, уз навођење захтеваних корекција, уколико постоје. Извештај се доставља Комисији за последипломско образовање, која извештај заједно са приспелом пријавом теме од стране студента разматра на првој наредној седници (сходно процедури прописаној овим Стандардима – тачка 2.3.2). Студент подноси формалну пријаву теме докторске дисертације са свим захтеваним прилозима (који су предвиђени овим Стадардима – тачка 2.3.1.). Након израде докторске дисертације студент приступа њеној јавној одбрани и стиче академску титулу доктора економских наука.

Студијским програмом докторских студија предвиђена су 1 обавезни и 31 изборни предмет. Наставу на докторским студијама изводе наставници Факултета. За извођење наставе или дела наставе могу бити ангажовани и наставници других високошколских установа и истраживачи, на начин утврђен Законом и општим актом Универзитета. На остала питања везана за услове студирања (режим студија) примењује се Документ "Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета рада Службе за наставна и студентска питања".

Поред предавања, као основног вида едукације, студенти ће бити у могућности да путем истраживачког рада, уз помоћ ментора, на практичан начин упознају економске науке и оспособе се за научно-истраживачки рад. У оквиру истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за истраживачки рад у економији, писање научних радова и докторске дисертације. Како би се студенти боље оспособили за самосталан научни рад, акценат ће бити стављен на истраживачки рад, док ће предавања чинити мањи удео у образовном процесу. Преко 30 понуђених предмета на докторским студијама, полазницима ће омогућити највиши степен стручног усавршавања у различитим гранама економије (менаџмент, маркетинг, финансије, банкарство, рачуноводство и др.) и оспособљавање за самосталан научно-истраживачки рад.

Детаљна обавештења могу се добити на телефон 018/528-606 код референта за докторске студије или на е-маил: doktorske@eknfak.ni.ac.rs.

 

Упис

Студентске организације